Andrea Varela Fuentes e Sandra Suárez Fernández, -situadas no centro da imaxe- alumnas do Ciclo Superior de Saúde Ambiental do CIFP A Carballeira; Becarias acollidas ao Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura e O.U e a Confederación Hidrográfica Miño-Sil no laboratorio deste derradeiro ente.

Á esquerda o diretor do CIFP A Carballeira, á direita a xefa do laboratorio Miño-Sil, no momento do inicio da Formación en Centros de traballo (FCT) 2014.

 

Departamento de relacións coas empresas.

O departamento de relación coas empresas etá composto polos titores de formación en centros de traballo do centro integrado.

 Competencias deste departamento:

a) Establecer as relacións para a concreción dos convenios ou acordos de colaboración coas
empresas do ámbito socioprodutivo para a realización das actividades do centro integrado.

b) Establecer os convenios ou acordos con empresas, entidades ou institucións para a
realización do módulo de formación en centros de traballo, informando os titores e as titoras
de formación en centros de traballo e colaborando con eles.

c) Establecer os acordos con empresas para a transferencia de innovación tecnolóxica,
en colaboración co coordinador de innovación e formación do profesorado.

d) Detectar as necesidades de actualización de equipamentos do centro, a través do
coñecemento da realidade empresarial do contorno.

e) Supervisar e dirixir os programas de formación en centros de traballo.

f) Asesorar as persoas responsables das titorías de formación en centros de traballo en
todos os puntos necesarios para unha correcta realización deste módulo de prácticas nas
empresas.

g) Controlar, supervisar e valorar as actividades levadas a cabo polas persoas responsables
da titoría de formación en centros de traballo dos ciclos formativos e programas de
cualificación profesional.

h) Potenciar mediante a relación con empresas a inserción laboral do alumnado do
centro.

i) Difundir e promover o coñecemento das cualificacións adquiridas a través da formación impartida no centro integrado entre o sector empresarial correspondente, favorecendo a mellora da calidade e da competitivade do centro.

j) Realizar o seguimento da formación en centros de traballo.

k) Elaborar a programación do departamento e a memoria que avalíe todas as actuacións,
coas correspondentes propostas de mellora de cara ao futuro.

l) Aqueloutras funcións que a Administración educativa ou a dirección do centro lle poidan
asignar.

Normativada  FCT.( Formación Centros de traballo ) . Xunta de Galicia Consellería de Educación:

enlace normativa FCTClica aquí para acceso a normativa Xunta de Galicia FCT.

 

SOCIAL-MEDIA

Síguenos en Facebook canal Youtube Instagram