DATAS DAS REUNIÓNS GRUPAIS DE ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS:

  • Informática: venres día 26 de Xuño de 2020 ás 17:00h.
  • Farmacia: luns día 29 de Xuño de 2020 ás 17:00h.
  • Emerxencias sanitarias: luns 29 de Xuño de 2020 ás 18:00h.

IMPORTANTE...!

As reunións grupais vanse levar a cabo mediante VÍA TELEMÁTICA.

 

 

 

O prazo para presentar emenda de documentación ou reclamación será do xoves 20 de febreiro ao venres 6 de marzo de 2020, ambos os dous incluídos.


Acceso á enmenda da documentación presentada: https://www.edu.xunta.es/acreditacion/

Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas e de persoas excluídas por non cumprir os requisitos para participar no procedemento de acreditación de competencias profesionais da convocatoria 2019.

Data de publicación: 27.03.2019

Contra esta resolución poderase interpor recurso de alzada ante a Conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional no prazo dun mes dende o día seguinte ao de publicación das listaxes definitivas, que se deberá presentar nos lugares sinalados no artigo 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Prazo para realizar un recurso de alzada: do 28 de marzo ao 26 de abril de 2019, ambos os dous incluídos.

Procedemento para presentar o recurso de alzada: Débese xerar un recurso de alzada no enderezo www.edu.xunta.es/acreditación, no menú <<Xestión de emendas e de reclamacións>>, e posteriormente entregalo nun rexistro ou por correo, segundo o establecido na normativa.

Nas listaxes definitivas figuran as persoas admitidas e/ou excluídas agrupadas por ciclo formativo e unidade de competencia.

 

listaxe definitivas acreditacion A Carballeira  Descargar documento Listaxe Acreditacións definitivas.

 

 
-Sistemas Microinformáticos: 11 de abril 2019 ás 16h no salón de actos do CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel de Ourense. 
 
-Emerxencias: 11 de abril 2019 ás 17h no salón de actos do CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel de Ourense.

 

-Farmacia: 11 de abril 2019 ás 18h no salón de actos do CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel de Ourense. 
 

Accedendo ao seu expediente, na pestana 2.2, deberá confirmar a recepción da convocatoria da reunión e serverá de comunicación ao asesor.

Recordar que a asistencia á reunión é obrigatoria, e a falta de asistencia inxustificada provocará a perda de condición de admitido/a ao procedemento. A xustificación deberá ser presentada no centro nos cinco días seguintes aos da sesión, por escrito e acompañada da documentación xustificativa. 

Taxas.

Taxas. Se vostede foi admitido para iniciar o proceso de acreditación de competencias, para ter dereito a participar nas fases de asesoramento e avaliación terá que formalizar o pagamento das taxas correspondentes previamente á realización de cada unha das fases. Para a fase de asesoramento o xustificante de pago entregarase ao inicio da reunión grupal. No seguinte enlace pode acceder a toda a información relacionada http://www.edu.xunta.es/fp/pagamento-taxas

Para iniciar o pagamento de taxas acceda á Oficina Virtual Tributaria da Axencia tributaria de Galicia e siga a ruta Cidadáns Pago telemático de taxas e prezos > Iniciar taxa.

Pode xerar o modelo AI de autoliquidación de taxas para completar a man e presentar na oficina bancaria, no seguinte enlace Modelo autoliquidación.

 Códigos para cumprimentar o modelo A para a fase de asesoramento:
  •  Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria: Código 07.

  •  Delegación de Servizos Centrais: Código 13.

  •  Servizo de Secretaría Xeral: Código 01.

  • Para a fase de asesoramento: Taxa denominación: Asesoramento do/a candidato/a para participar no procedemento para o recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral ou de vías non formais de formación: Código 304201.
Taxa da fase de asesoramento

O candidato admitido para a realización da fase de asesoramento deberá aboar unha única taxa de 20,73 euros. O xustificante do pagamento deberáselle entregar ao asesor na primeira reunión de asesoramento que se realice, polo que será necesario tela realizada polo menos no día anterior.

O xustificante da taxa de avaliación entregaráselle á comisión de avaliación cando o candidato sexa citado para realizar esta fase, polo que non debe realizarse ata rematada a fase de asesoramento.

Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas e das listaxes provisionais de persoas excluídas por non ter achegado documentación suficiente para participar no procedemento de acreditación de competencias profesionais da convocatoria 2019.

Data de publicación: 13.03.2019

Prazo para realizar reclamacións: do 14 ao 19 de marzo de 2019, ambos os dous incluídos.

Se vostede atopa algunha incidencia ou non está de acordo coas listaxes, debe realizar unha reclamación segundo o procedemento que se indica a continuación.

Procedemento para presentar a reclamación:

  •  Débese xerar unha solicitude de emenda ou reclamación no enderezo www.edu.xunta.es/acreditación, no menú <<Xestión de emendas e de reclamacións>> – e posteriormente entregala na sede onde está inscrito para realizar o procedemento ou por correo segundo o establecido.

Nas listaxes provisionais figuran as persoas solicitantes agrupadas por ciclo formativo e unidade de competencia.

Listaxe do Cifp A Carballeira-Marcos Valcárcel: http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/8043

 

provisionais acreditacion A Carballeira  Descargar documento Listaxe Acreditacións provisionais.

SOCIAL-MEDIA

Síguenos en Facebook canal Youtube Instagram